Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi, wybranymi konkursami, dzięki którym mogą Państwo sfinansować rozwój eksportu, szkolenia i doradztwo, rozwój innowacji czy projekty badawcze.

Jednocześnie oferujemy swoją pomoc  w wyborze odpowiedniego finansowania oraz wsparcie przy aplikowaniu o środki.

 

 

Konkursy organizowane przez PARP, NCBiR, PAIiH

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentna Gospodarka (POIR), Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) oraz Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER)

 

DOTACJE NA EKSPORT

1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP

Dla kogo: MŚP posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Na co: na sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej:

 • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,
 • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów,
 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych,
 • nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych, w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Dofinansowanie: do 85%

Termin składania wniosków:  18 października 2021 – 22 grudnia 2021

dokumentacja: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp

 

3.3.1 POIR Polskie Mosty Technologiczne

Dla kogo: MŚP zainteresowane ekspansją na wybrany rynek: Chiny, Senegal, Singapur

Na co: na stworzenie oraz pomoc we wdrożeniu strategii ekspansji na danym rynku zagranicznym

 • 3-dniowe warsztaty na temat wybranego rynku
 • 40h konsultacji z ekspertami w celu stworzenia strategii ekspansji na wybrany rynek
 • do 120 tys. PLN do wydatkowania na rynku zagranicznym – wdrażanie strategii ekspansji na rynku docelowym

Dofinansowanie: wsparcie w wysokości do 200 tys. PLN – de minimis (w formie bezgotówkowej i gotówkowej)

Termin składania wniosków: nabór wkrótce

www: https://soe.paih.gov.pl

 

3.3.2 POIR Branżowy Program Promocji sprzętu medycznego

Dla kogo: startupy, MŚP, duże firmy oferujące sprzęt medyczny lub pokrewne produkty

Na co: na promocję oferty firmy na międzynarodowych targach branżowych (osobiście lub przekazując materiały promocyjne)

Kalendarz wydarzeń: https://medical.trade.gov.pl/pl/kalendarz-wydarzen/259704,kalendarz-wydarzen.html

www: https://medical.trade.gov.pl/pl/o-programie/259699,o-programie.html

 

3.3.2 POIR Branżowy Program Promocji dla sektora IT/ICT

Dla kogo: startupy, MŚP, duże firmy oferujące produkty i/lub usługi IT

Na co: na promocję oferty firmy na międzynarodowych targach branżowych (osobiście lub przekazując materiały promocyjne)

Kalendarz wydarzeń: https://ict.trade.gov.pl/pl/kalendarz-wydarzen/228460,kalendarz-wydarzen.html

www: https://ict.trade.gov.pl/pl/o-programie/228446,program-ict.html

 

Wsparcie na rozwój współpracy (Travel Grants)

Dla kogo: mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Na co: na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej oraz zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie (uwaga: dofinansowane będą misje gospodarcze organizowane podczas targów i konferencji/kongresów wskazanych przez PARP w załączniku nr 2 do ogłoszenia)

Dofinansowanie: 100%, 2 000 Euro na jedną misję gospodarczą, wsparcie na organizację max. 2 misji

Termin składania wniosków: 20 sierpnia 2021 – 31 sierpnia 2023

www: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-na-utworzenie-partnerstwa

 

DOTACJE NA ROZWÓJ / BADANIA

 

Innovative SMEs

Dla kogo: MMŚP

Na co: Badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Dofinansowanie: poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie

Nabór wniosków: 2 września 2021 – 4 listopada 2021

www: https://www.gov.pl/web/ncbr/innovative-smes–nabor-w-roku-2021

 

Konkurs 5/2021 – wspieranie transferu technologii

Dla kogo: MMŚP

Na co:

 • patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia
 • prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych)
 • prawa do chronionych odmian roślin
 • topografia układów scalonych
 • know-how

Dofinansowanie: do 70% wartości kosztów kwalifikowanych

Nabór wniosków: 8 października – 15 grudnia 2021

www: https://siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-transfer-technologii/

 

I konkurs Nowe technologie w zakresie energii

Dla kogo:

Konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:

 • co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej,
 • Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Zakres tematyczny:

 • Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu
 • Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru
 • Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne

Na co:  na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Dofinansowanie: poziom dofinansowania jest zależny od realizacji poszczególnych kategorii prac

Nabór wniosków: 1 września – 30 listopada 2021

www: https://www.gov.pl/web/ncbr/nowe-technologie-w-zakresie-energii2

 

I konkurs w ramach Programu INNOGLOBO 

Dla kogo:

 • MMŚP, duże firmy, konsorcja, organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę
 • wnioski muszą wpisywać się swoją tematyką w przynajmniej jedną ze specjalizacji znajdujących się na aktualnej Liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
 • warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zawarcie przez polskiego wnioskodawcę umowy konsorcjum międzynarodowego z przynajmniej jednym partnerem zagranicznym, we współpracy z którym złożony w konkursie projekt będzie realizowany. Nie ma ograniczeń w doborze formy prawnej partnera zagranicznego. Partner ten może pochodzić ze wszystkich krajów świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, za wyjątkiem tych, z którymi NCBR regularnie organizuje konkursy dwustronne, tj.: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja.

Na co: na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych

Dofinansowanie:

Dla organizacji badawczych (nie będących przedsiębiorcą) poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu;

Dla przedsiębiorców dofinansowanie udzielone na realizację projektu stanowi pomoc publiczną. Maksymalna intensywność pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcy za pośrednictwem Centrum nie może przekroczyć:

w przypadku badań przemysłowych:

 • 80% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- lub małych przedsiębiorców;
 • 75% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców;
 • 65% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorców.

w przypadku prac rozwojowych:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- lub małych przedsiębiorców;
 • 50% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców;
 • 40% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorców.

Nabór wniosków: 1 lipiec 2021 – 30 listopad 2021

www: https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-w-ramach-programu-innoglobo

 

2.3.6 POIR Granty na Eurogranty

Dla kogo: MŚP, które planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania) lub koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Na co: na sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE:

 • koszty usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
 • koszty opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE
 • organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny
 • projektów powołaną przez organizatora konkursu
 • koszty tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

Dofinansowanie: 100%

Termin składania wniosków:  1 kwietnia 2021 – 27 stycznia 2022

www: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

 

DOTACJE DLA STARTUPÓW

 

1.1.1 POPW Platformy Startowe

Dla kogo: Każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą (z pomysłem na innowacyjny produkt bądź usługę)

Na co: na rozwinięcie Twojego pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami. Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia.

Dofinansowanie: 100 % (pomoc de minimis)

Termin składania wniosków: 2 stycznia 2019 – 30 listopada 2022

www: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe

 

1.1.2 POPW Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Dla kogo: mikro i mali przedsiębiorcy, którzy zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w  ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów

Na co: na rozwinięcie działalności biznesowej start-upów, które chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i systematyczne zwiększać sprzedaż:

 • na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
 • wynagrodzenie pracy personelu projektu
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Dofinansowanie: do 85%

Termin składania wniosków: 31 lipca 2019 – 30 grudnia 2022

www: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-w-polsce-wschodniej

 

Wejście kapitałowe 

Dla kogo: dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (funkcjonujących na rynku do 3 lat)

Na co: Innowacyjne przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Przedsiębiorstwo otrzymuje kapitał od inwestora w zamian za część udziałów lub akcji (maksymalnie 49%). Do tego spółka otrzyma wsparcie mentoringowe, business development, doradztwo strategiczne i operacyjne, czy networking.

www: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/wejscie-kapitalowe-78/

 

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Dla kogo: 

 • Początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat.
 • Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie krajów biorących udział w programie. 

Na co: 

 • comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju)
 • możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym, początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy
 • budowanie sieci kontaktów i silnych relacji
 • doskonalenie umiejętności językowych

Dofinansowanie: 100%

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2022

www: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/erasmus-dla-mlodych-przedsiebiorcow 

 

 

Konkursy programu Horyzont Europa

 

EIC Accelerator

Dla kogo: Start-up’y i MŚP (w tym spin-out’y), firmy typu mid-cup, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę)  znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie  i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny.

Warunek podstawowy: posiadanie prototypu oraz osiągnięcie co najmniej 5/6 poziomu gotowości technologicznej (Technology Readiness Level – TRL 5/6  ) – Demonstracja produktu – dokonano demonstracji w laboratorium lub warunkach zbliżonych do rzeczywistych”

Na co: finansowanie prac nad ostatecznym dopracowaniem produktu lub usługi oraz przygotowanie do komercjalizacji i skalowania (wsparcie grantowe)

Formy finansowania:

 • grant: od 0,5 mln EUR do 2,5 mln EUR (dofinansowanie do 70%) – finansuje projekty na poziomie 5/6-8 TRL
 • blended finance (grant plus finansowanie udziałowe): do 17,5 mln euro w przypadku finansowana mieszanego (2,5 mln euro grant + 15 mln finansowania kapitałowego) – projekty powyżej TRL 8

Dwuetapowy proces aplikowania:

Etap 1:

 • Krótki wniosek (5 stronicowe podsumowanie),
 • Pitch deck presentation (10 slajdów)
 • Video pitch (3 minuty)

Etap 2: W przypadku pozytywnej oceny (4-6 tygodni) wnioskodawca składa pełny wniosek w przeciągu 12 miesięcy

Termin składania wniosków: nabór ciągły od 8 kwietnia 2021

www: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01

 

Zapraszamy do kontaktu:

T: +(48) 89 512 24 54 │ T: +(48) 89 512 24 29

e-mail: een@wmarr.olsztyn.pl

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

PRZYDATNE LINKI

EEN Olsztyn 2023
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.