Poszukujesz nowych partnerów biznesowych? Weź udział w wirtualnych spotkaniach B2B

Ze względu na ograniczone możliwości udziału w międzynarodowych targach branżowych i spotkaniach B2B, zapraszamy Państwa do udziału w 40 wirtualnych giełdach kooperacyjnych organizowanych przez ośrodki sieci Enterprise Europe Network.

Wirtualne rozmowy B2B to tani, prosty i szybki sposób na odbycie spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Są to trwające 20-30 minut wideorozmowy on-line, umówione wcześniej za pomocą platformy b2match. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

 

DLACZEGO WARTO?

Udział w giełdach kooperacyjnych umożliwia:

 

JAK TO DZIAŁA?

 

Ośrodek EEN działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie oferuje Państwu pomoc i asystę podczas rejestracji profilu oraz wyborze partnerów do spotkań.

 

KOSZT UDZIAŁU

Udział w giełdach kooperacyjnych organizowanych przez ośrodki sieci Enterprise Europe Network jest bezpłatny.

 

KALENDARZ WIRTUALNYCH SPOTKAŃ B2B

 

Branża

Data

Nazwa wydarzenia / paltforma online

Organizator

Bioekonomia

01.10.2020

IFIB 2020 Conference and Brokerage Event

Włochy

07.10.2020

Virtual Brokerage Event @ Innovation Village 2020

Włochy

01.12.2020

GREEN DAYS 2020 – POLLUTEC

Francja

Budowlana

23.10.2020

Budgryf & Home Matchmaking

Polska

Cyfrowa/Ekotechnologie

14.10.2020

ConnectInGR

Francja

Dronowa

06.11.2020

DRONETECH 2020 B2B 

Polska

Elektrotechnika/Inżynieria

05.10.2020

Contact-Contract 2020 Online B2B

Czechy

Energia

03.11.2020

Smart and Sustainable Energy Solutions

Austria

04.11.2020

EIF World Energy Congress & Expo

Turcja

01.12.2020

GREEN DAYS 2020 – POLLUTEC

Francja

Finansowa

14.10.2020

Istanbul Fintech Week 2020

Turcja

Fizyka jądrowa

02.12.2020

Global Nuclear Physics Innovation

Polska

Fotowoltaika

22.09.2020

Solar Energy Congress 

Polska

Gamingowa

25.08.2020

Gamesmatch 2020 

Niemcy

ICT

01.10.2020

Technology Forum 2020 – Matchmaking Event

Grecja

Logistyka

22.09.2020

Spotlight on European Supply Chain and Logistics Innovation

Niemcy

Maszynowa

23.09.2020

STOM 2020 – Matchmaking

Polska

26.11.2020

Machining Industry Meetings @ SIMODEC 2020

Francja

Medyczna

15.09.2020

B2B Health Innovation Market 2020

Portugalia

28.09.2020

Biotech & Pharma Virtual Partnering Conference 2020

Japonia

08.10.2020

Biomedica on the move

Belgia

16.11.2020

MEDICA Healthcare Brokerage Event 2020*

Niemcy

Metalowa

23.09.2020

STOM 2020 – Matchmaking

Polska

04.11.2020

Subcontracting Meetings 2020*

Polska

Modowa

05.10.2020

Torino FashioMatch 2020

Włochy

Morska

02.09.2020

MariMatch 2020

Włochy

29.10.2020

eMariMatch 2020

Grecja

Motoryzacyjna

14.09.2020

AutoSensMatch 2020

Belgia

Ochrona dziedzictwa kulturowego

06.11.2020

CONTACT „denkmal” – Networking & Matchmaking

Niemcy

Opakowania/spożywcza

21.09.2020

Match2Pack

Niemcy

Pojazdy elektryczne

08.10.2020

Climate Smart Mobility

Norwegia

Przemysł 4.0

18.11.2020

BE @Smart Manufacturing Matchmaking 2020

Włochy

Rolno-spożywcza

05.10.2020

Photonics4Agrifood – Virtual Workshop & Brokerage Event

Włochy

08.10.2020

Sustainability and Circular Economy for Food Technology B2B

Włochy

Spożywcza

07.09.2020

Riga Food Brokerage Event 2020

Łotwa

08.09.2020

Macfrut 2020

Włochy

17.09.2020

FOOD CONNECTIONS 2020

Belgia

14.10.2020

Marketplace Austria Food 2020*

Austria

Tworzywa biodegradowalne

05.11.2020

7th Cooperation Forum on Biopolymers

Niemcy

Wielobranżowa

25.08.2020

Co-Matching Bilateral Meetings 2020

Turcja

Wyposażenia wnętrz

23.10.2020

Budgryf & Home Matchmaking

Polska

*bezpłatne dla kupców

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako Grantodawca, wybrana przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.) w celu realizacji Projektu „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur”


ogłasza nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy

dla mikro i małych przedsiębiorców

 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Informacja o naborze


I. Instytucja organizująca nabór

Instytucją organizującą nabór jest Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

10-516 Olsztyn, Pl. gen Józefa Bema 3


II.
 Przedmiot naboru

Wnioski o grant składane w ramach naboru muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B typ 1 oraz Regulaminu naboru wniosków o grant.

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i wynikłymi stąd zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki, zostali bezpośrednio dotknięci tego skutkami. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.


III. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie grantu

O grant mogą ubiegać się wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy (zatrudniający do 49 pracowników) prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, posiadający siedzibę/oddział/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i prowadzący działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, oraz odprowadzający swój podatek dochodowy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (decydująca jest właściwość urzędu skarbowego znajdującego się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego).

Wnioskodawcy oraz wnioski o grant muszą spełniać kryteria wyboru wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego dotyczącego finansowania kapitału obrotowego firm dotkniętych skutkami COVID-19 obowiązujące dla Poddziałania 1.3.5, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020, wskazane odpowiednio w Załączniku nr 1 do Regulaminu.  


IV. Kwota przeznaczona na dofinansowanie wniosków o grant w ramach naboru

Kwota przeznaczona na dofinansowanie w formie grantów (alokacja) wynosi: 9.000.000,00 EUR co stanowi 39.528.900 PLN liczonych po kursie 4,3921.


V. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania w formie grantu

Kwota dofinansowania (wnioskowana kwota grantu) obejmuje wyłącznie stawki jednostkowe. Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej wyliczonej jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego i liczby miesięcy równej 3:

Stawka jednostkowa na finansowanie kapitału obrotowego przez jeden miesiąc obliczana jest według wzoru opracowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:

Stawka jednostkowa= 7 845,11 zł x √FTE

gdzie:

FTE – zatrudnienie w firmie na dzień składania wniosku o grant w przeliczeniu na pełne etaty. Należy zastosować zaokrąglania do pełnych etatów w dół, np. jeśli Wnioskodawca posiada 7,8 etatów, to we wniosku należy wskazać 7 etatów. W przypadku samozatrudnionych FTE=1.

Maksymalna kwota dofinansowania obliczana jest według wzoru:

Kwota dofinansowania =7 845,11 zł x √FTE x 3

gdzie:

3 – maksymalna liczba miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia

FTE – zatrudnienie w firmie na dzień składania wniosku o grant w przeliczeniu na pełne etaty. Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, jak również samozatrudnionych.


VI. Termin, miejsce i forma składania wniosku o grant

Wnioski o grant mogą być składane w naborze otwartym, w terminie od 30.09.2020 r. (od godziny 08:00:00) w trybie naboru ciągłego, do momentu osiągnięcia wartości 150% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w formie grantów w złożonych wnioskach. Informacja o zamknięciu naboru w związku z przekroczeniem powyższej kwoty zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie www.wmarr.olsztyn.pl

Wniosek o grant należy przygotować w postaci elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o grant. Wszelkie inne postaci elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią Wniosku o grant i nie będą podlegać ocenie.

Generator wniosków o grant zostanie uruchomiony z dniem 30.09.2020 r. o godzinie 8.00.00 (zgodnie z oficjalnym polskim czasem urzędowym) pod linkiem https://granty.wmarr.olsztyn.pl.

Stosowna informacja o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.wmarr.olsztyn.pl

Uwaga! Wypełnienie wniosku w Generatorze Wniosków o grant będzie możliwe w momencie uruchomienia naboru. Nie ma możliwości uprzedniego wypełniania wniosku.

Wnioskodawca w ramach niniejszego naboru może złożyć jeden wniosek o grant. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o grant, ocenie będzie podlegał wniosek o grant złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski o grant zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny.


VII. Sposób i miejsce udostępnienia Regulaminu naboru

Szczegółowe informacje o naborze zostały umieszczone na stronie www.wmarr.olsztyn.pl w zakładce RPO WIM 2014-2020/Granty-kapitał obrotowy.


VIII. Szczegółowych informacji na temat naboru udziela:

Punkt informacyjny działający w strukturach Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (parter budynku, pok. nr 12), tel. 89 521-12-54 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, e-mail: piwmarr@wmarrr.olsztyn.pl

Link do strony naboru

Pytania i odpowiedzi

Wirtualna giełda kooperacyjna Solar Energy Business Mixer, 22-23 września 2020

Zapraszamy do udziału w wirtualnych spotkaniach b2b dla sektora fotowoltaiki Solar Energy Business Mixer 2020, organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki i Ośrodki Enterprise Europe Network. 

Dla kogo? dla przedsiębiorców i organizacji z branży fotowoltaiki – producentów i dostawców paneli, ogniw krzemowych, materiałów i komponentów, firm serwisowych, doradców, firm budowlanych, sprzedawców energii, producentów systemów obsługi i wszystkich działających w sektorze PV.
Kiedy: 22-23 września 2020 r.
Gdzie: platforma online Solar Energy Business Mixer 2020

 

Dlaczego warto wziąć udział?

Na czym polega giełda kooperacyjna?

Koszty
Udział w sesji B2B jest bezpłatny.

Rejestracja
Rejestracja on-line trwa do 18 września 2020 r. Zarejestruj się na wydarzenie: Solar Energy Business Mixer

Zapraszamy do kontaktu:
Magdalena Pętlak, tel. 89 512 24 29, e-mail: m.petlak@wmarr.olsztyn.pl

Spotkania biznesowe „Otwarci na Skandynawię”, Elbląg, 5 listopada 2020

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie zaprasza przedsiębiorców z Warmii i Mazur do wzięcia udziału w spotkaniach b2b z firmami z Danii, Finlandii oraz Szwecji.

Ósma edycja wydarzenia Otwarci na Skandynawię
5 listopada 2020 r., Elbląg

 

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ?
• możliwość osobistego spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi z Dani, Finlandii czy Szwecji,
• prezentacja nowych pomysłów swoich projektów na poziomie międzynarodowym,
• zamieszczenie profilu działalności w katalogu firm zainteresowanych współpracą z kontrahentami ze Skandynawii,
• poszerzenie sieci kontaktów biznesowych,
• możliwość dzielenia się doświadczeniami z międzynarodowymi partnerami biznesowymi.

 

KOSZT
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Gwarantujemy bufet kawowy.
Konsultanci Enterprise Europe Network zapewniają wsparcie przed, w trakcie jak i po wydarzeniu, np. sformułowanie profilu firmy niezbędnego do rejestracji na platformie b2bHarmo, wsparcie językowe podczas rozmów itp.

 

REJESTRACJA KROK PO KROKU
1. Załóż profil w języku angielskim na platformie b2bharmo.com. W tym miejscu masz możliwość opisania oferty firmy oraz propozycji współpracy dla partnera zagranicznego.
2. Kliknij w link aktywujący, który przyszedł na podany adres mailowy (sprawdź spam).
3. Edytuj konto (wprowadź logo firmy oraz swoje zdjęcie). Teraz jesteś już widoczny dla firm z zagranicy, które są zapraszane przez EEN oraz rozważają uczestnictwo w wydarzeniu.
4. Obserwuj pojawiające się profile firm na bieżąco, drukuj Katalog dla czytelnego zapoznania się z profilami firm.
5. Wysyłaj zaproszenie na spotkanie, akceptuj otrzymane zaproszenia. W przypadku nie zaakceptowania spotkania przez obie strony, rozmowa nie zostanie zaaranżowana.
6. Sprawdź w otrzymanym mailem grafiku, o której godzinie masz rozmowy.

Strona wydarzenia: Otwarci na Skandynawię 2020

 

KONTAKT
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Enterprise Europe Network w Olsztynie:

Rusza XXIII Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Współczesny szybko zmieniający się świat nie może obyć się bez innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii. A ich twórcy ponownie mogą powalczyć o nagrody finansowane z UE. Aż 600 tys. zł czeka na zwycięzców XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

Udział w Konkursie mogą wziąć:

Do konkursu można zgłosić innowacyjne produkty (wyrób lub technologię):

Nagrodzeni w konkursie otrzymują:

Wyróżnieni w konkursie otrzymują:

Nagrody specjalne za produkt:

Terminy zgłoszeń:

Projekty można zgłaszać od 21 września do 29 października br. (godz. 16:00). Udział jest bezpłatny.

Dokumentacja konkursu: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/polski-produkt-przyszlosci

 

BioTech 2020 – Spotkanie profesjonalistów branży żywności wysokiej jakości, 6 września 2020

 

BioTech 2020 – Spotkanie profesjonalistów branży żywności wysokiej jakości

 

6 września 2020

Olsztynek, Targowisko Miejskie, ul. Kościuszki 6d

 
Zapraszamy na pierwsze spotkanie i warsztaty dla specjalistów branży żywności wysokiej jakości z udziałem czołowych specjalistów z Polski i świata. Celem spotkania jest popularyzacja oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie najnowszych technologii sektora rolniczego i produktów wysokiej jakości (w tym ekologicznych).
 
W pierwszej edycji BioTech udział wezmą praktycy, wynalazcy oraz przedstawiciele nauki. W czasie wykładów i prezentacji przedstawione zostaną nowoczesne procesy produkcji stosowane we współczesnym rolnictwie, a także zdobycze technologiczne oraz naukowe wykorzystywane na różnych etapach procesów upraw, hodowli i przetwórstwa. Przekazana wiedza przyczynić się ma do zwiększenia wydajności produkcji, konkurencyjności i poprawy jakości warsztatu pracy rolników.
 
Wydarzeniu BioTech towarzyszyć będzie wydanie broszury edukacyjnej przedstawiającej w formie infografik 10 linii technologicznych, a także wystawa tychże grafik w formie galerii. Wszystkie wystąpienia podczas BioTech zostaną zarejestrowane i opublikowane w internecie.
 
Program BioTech 2020
09:00 – 09:30 Otwarcie TBA – Przyszłość porządku rolnego
09:30 – 10:00 Piotr Ostaszewski i Stanisław Suchorski (Zarząd Ostoja Natury) – Pasywny system irygacji za pomocą wody deszczowej
10:00 – 10:30 Sławek Gacka (CEO ProBiotics) – Odbudowa warstwy humusowej gleby
10:30 – 11:00 Andrzej Walczak (ogrodnik i wynalazca) – Całoroczne, pasywne uprawy pod osłonami
11:00 – 11:30 Józef Seidel (Członek Zarządu Mandam) – Uprawy bezorkowe, uprawy pasywne i współczesny park maszyn
11:30 – 12:00 Juliusz Sumorok – Adaptacja rolnictwa do zmian klimatu poprzez recyrkulacje wody i biogenów
12:00 – 12:30 Dr Jakub Jasinśki (Polska Akademia Nauk) – Oznaczenia geograficzne i jakościowe czynnikiem lokalnego rozwoju
12:30 – 13:00 Marek Borowski (Prezes Banku Żywności w Olsztynie) – Rola Banku Żywności w łańcuchu dostaw
13:00 – 14:30 Przerwa Obiadowa
14:30 – 15:00 Grzegorz Maryniowski (Biogrim) – Rokitniki i jego zalety
15:00 – 15:30 Tadeusz Rolnik – Prazboża – stare odmiany zbóż na naszych polach – korzyści dla środowiska i konsumenta
15:30 – 16:00 EuroHemp i Ostoja Natury – Procesy uprawy i przetwarzanie konopi siewnych na przykładzie upraw prowadzonych w Ostoi Natury
16:00 – 16:30 Dr. Jarosław Parol – Ryby w naszych stawach
16:30 – 17:00 Andrzej Hałasiewicz (Socjolog wsi i ekonomista) – Smart Village
17:00 – 17:15 Zakończenie spotkania Antek Pawlicki, Piotr Ostaszewski
 
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailowo na adres: biurzarzadu@ostojanatury.pl lub telefonicznie +48 505 119 773.
 
Strona wydarzenia: https://ostojanatury.pl/nowosci/biohub-program-wydarzenia/
FB: https://www.facebook.com/events/290900022176427

Wirtualna konferencja i spotkania b2b „Circular Economy”, 3 września 2020

Zapraszamy do udziału w wirtualnej konferencji oraz w spotkaniach b2b z norweskimi firmami działającymi w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym „The 4th Norwegian Circular Economy Conference. Knowledge and innovation for circular transition” w dniu 3 września 2020.

Dla kogo?

Wydarzenie skierowanie jest do firm planujących i realizujących projekty technologiczne, w szczególności w następujących obszarach:
– zmniejszenie nakładów materiałowych i surowcowych;
– utrzymanie wartości produktów, materiałów i zasobów przez jak najdłuższy czas;
– minimalizacja wytwarzania odpadów;
– zastępowanie zasobów nieodnawialnych biomasą;
– ochrona oceanów i ziemi przed odpadami i śmieciami poprzez rekultywację istniejących koncentratów, ograniczenie nowych zanieczyszczeń i rozwój biodegradowalnych bioplastików.

Do udziału zapraszamy firmy, które mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z partnerem norweskim w ww. obszarach, a w szczególności te, które złożyły wniosek o dofinansowanie w programie „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 20014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Koszt i rejestracja:

Udział w konferencji i spotkaniach b2b jest bezpłatny.

Rejestracja na wydarzenie (do 28 sierpnia 2020): https://innovation-for-circular-transition.b2match.io/home

Oficjalnym językiem wydarzenia jest język angielski.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru uczestników, których profile najlepiej odpowiadają oczekiwaniom strony norweskiej.

Strona wydarzenia: The 4th Norwegian Circular Economy Conference

Webinarium „VAT w obrocie międzynarodowym – zmiany od 2020 roku”, 7 września 2020

Zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium: VAT w obrocie międzynarodowym – zmiany od 2020 roku, które odbędzie się w dniu 7 września na platformie online.

 

W programie webinarium:

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów po nowelizacji od 1 lipca 2020 r.:

Transakcje łańcuchowe – po nowelizacji od 1 lipca 2020 r.:

Zmiany, jakie nastąpią w transakcjach międzynarodowych w 2020 i 2021 r.:

 

Prelegent: 

Webinarium poprowadzi Tomasz Biel, doradca podatkowy i prawnik specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług.

 

Kiedy i gdzie?

7 września 2020, godz. 11:30 – 13:00,

platforma online: VAT w obrocie międzynarodowym

 

Konkurs 7/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Agrotech

Zapraszamy do udziału w konkursie Szybka ścieżka „Agrotech”, skierowanym do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym. Na konkurs przeznaczono 100 mln PLN. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania (min. na poziomie krajowym) możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. 

Dla kogo?

Na co?

badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej

Zakres tematyczny: 

Dofinansowanie: do 80% kosztów kwalifikowalnych

Nabór wniosków: 10 września – 6 listopada 2020 r. 

Organizator konkursu:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa

  1. kontakt w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) –
    konkurs111-finanse@ncbr.gov.pl
  2. kontakt w pozostałych sprawach – konkurs111-BTR@ncbr.gov.pl oraz tel. 512 260 334, 515 061
    515, 518 338 512

Dokumentacja: Szybka ścieżka – Agrotech

Wirtualna giełda kooperacyjna NANO-2020, 26-29 sierpnia 2020

Zapraszamy do udziału w wirtualnych spotkaniach b2b NANO-2020 odbywających się przy okazji VIII Międzynarodowej Konferencji „Nanotechnologie i Nanomateriały”, która odbędzie się w dniach 26-29 sierpnia 2020 we Lwowie (Ukraina)

Dla kogo? firmy, naukowcy, badacze, klastry działający w branży nanotechnologii
Kiedy: 26-29 sierpnia 2020 r.
Gdzie: platforma online NANO-2020

 

Dlaczego warto wziąć udział?

 

Na czym polega giełda kooperacyjna?

Koszty
Udział w sesji B2B jest bezpłatny.

Rejestracja
Rejestracja on-line trwa do 26sierpnia 2020 r. Zarejestruj się na wydarzenie: NANO-2020

Zapraszamy do kontaktu:
Magdalena Pętlak, tel. 89 512 24 29, e-mail: m.petlak@wmarr.olsztyn.pl

PRZYDATNE LINKI

EEN Olsztyn 2023
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.